Terms & Conditions

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Η εγγραφή για συμμετοχή οποιουδήποτε στις δραστηριότητες/εξορμήσεις/εκδρομές/περιπέτειες (από δω και πέρα θα αναφέρονται ως ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ), σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των πιο κάτω όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής τους σε αυτές. Οι λέξεις “δραστηριότητα”/”εξόρμηση”/”εκδρομή/”περιπέτεια” μπορούν να αντικαταστήσουν η μια την άλλη στο κείμενο και χρησιμοποιούνται για την ίδια έννοια. Οι Όροι Συμμετοχής μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
 2. Ο συμμετέχων δηλώνει την προθυμία του/της να συμμετέχει ενεργά σε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ που διοργανώνονται από την Attend κατόπιν δήλωσης συμμετοχής. Ο κάθε συμμετέχων συμμετέχει με δική του ευθύνη στις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ της Attend. Ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται να συμμορφωθεί με τους κανόνες, τις οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές της Attend πριν και κατά τη διάρκεια της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Συμμετέχοντας που επιχειρεί να συμμετέχει χωρίς τον ελάχιστο βασικό εξοπλισμό (όπως πχ. πεζοπορικά μποτάκια στην περίπτωση περιπετειών που περιλαμβάνουν πεζοπορία ή ότι άλλο επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο για συμμετοχή) ή/και δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της περιπέτειας κατά την απόλυτη κρίση του αρχηγού ή/και αν δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες, τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που δίνονται από τον αρχηγό/συντονιστές ή/και ή/και αν δεν έχει δηλώσει/έχει αποκρύψει κάποιο θέμα υγείας ή/και έχει ανάρμοστη συμπεριφορά αποπέμπεται αυτόματα από τη συγκεκριμένη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, το εισιτήριο του/της θεωρείται άκυρο χωρίς άλλη προειδοποίηση και δεν θα δικαιούται  επιστροφή χρημάτων, μεταφορά εισιτηρίου σε άλλη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ή πρόσωπο, ούτε οποιαδήποτε αποζημίωση χρηματική ή/και σε είδος και παραιτείται των οποιωνδήποτε απαιτήσεων από την Attend και τους συντελεστές της. 
 3. Συμμετέχοντας που έχει αποπεμφθεί λόγω του ότι δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες, τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που δίνονται από τον αρχηγό/συντονιστές ή/και ή/και αν δεν έχει δηλώσει/έχει αποκρύψει κάποιο θέμα υγείας ή/και έχει ανάρμοστη συμπεριφορά αυτόματα αποκλείεται από οποιαδήποτε μελλοντική ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, χωρίς άλλη προειδοποίηση και δεν θα δικαιούται επιστροφή χρημάτων, μεταφορά εισιτηρίου σε άλλη περιπέτεια/δραστηριότητα/εξόρμηση ή πρόσωπο, ούτε οποιαδήποτε αποζημίωση χρηματική ή/και σε είδος και παραιτείται των οποιωνδήποτε απαιτήσεων από την Attend και τους συντελεστές της.
 4. Η Attend, παρά την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας και την επιλογή των ασφαλέστερων διαδρομών, δεν είναι υπεύθυνοι για πιθανούς κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη συμμετοχή του συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Οι δραστηριότητες στη φύση περιέχουν τον κίνδυνο ατυχήματος ή/και θανάτου και η συμμετοχή σε αυτές προϋποθέτει την επίγνωση και αποδοχή του κινδύνου αυτού. Ο συμμετέχοντας γνωρίζει και καταλαβαίνει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα των δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχει, τους κινδύνους που ενέχουν, καθώς και ότι έχει ιδία την ευθύνη για την δική του ασφάλεια. Σε περίπτωση που υπάρχουν ιατρικά θέματα ή εγκυμοσύνη πρέπει απαραίτητα να γνωστοποιούνται κατά την εγγραφή και αναλόγως του θέματος και της συγκεκριμένης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ζητείται γραπτή συγκατάθεση θεράποντος ιατρού για να εγκριθεί συμμετοχή, η οποία πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο Welcome@attend.com.gr τουλάχιστον 2 βδομάδες πριν την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας για σκοπούς επικύρωσης της συμμετοχής, διαφορετικά η συμμετοχή θεωρείται άκυρη. Αν κάποια δραστηριότητα δεν είναι κατάλληλη για τον συμμετέχοντα κατά την κρίση του αρχηγού (η κρίση και απόφαση του αρχηγού είναι τελική και αδιαπραγμάτευτη), ο συγκεκριμένος συμμετέχοντας θα μπορεί, αν επιθυμεί, να συμμετέχει ‘τουριστικά’, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση χρηματική ή/και σε είδος ή αλλαγή/διαφοροποίηση του προγράμματος. Οποιασδήποτε, όλα τα προσωπικά στοιχεία του κάθε συμμετέχοντα πρέπει να είναι αληθή και ακριβή για να ισχύει η συμμετοχή του.

H Attend δεν είναι υπεύθυνοι για πιθανούς κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη συμμετοχή του συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Κάθε συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να κρίνει για τον εαυτό του/της εάν ή όχι η κατάσταση φυσικής του κατάστασης και της υγείας του/της είναι επαρκή για συμμετοχή σε δραστηριότητες, αν είναι απαραίτητο, μετά από δική του διαβούλευση με ένα γιατρό. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων συμμετέχει σε δραστηριότητα έχοντας δηλώσει ψευδή ή/και ανεπαρκή στοιχεία ή/και έχει αποκρύψει στοιχεία σωματικής/ψυχικής υγείας και φυσικής κατάστασης ή/και δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης δραστηριότητας  σύμφωνα με την κρίση του αρχηγού (η κρίση και απόφαση του αρχηγού είναι τελική και αδιαπραγμάτευτη) ή/και δεν έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό που επισημαίνεται στις προϋποθέσεις συμμετοχής για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης δραστηριότητας, η συμμετοχή του θα θεωρείται άκυρη, δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων, ούτε οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση χρηματική ή/και σε είδος κι επιπρόσθετα ενδέχεται να του επιβληθούν κυρώσεις όχι μόνο για ψευδή στοιχεία αλλά και επειδή ενδεχομένως έχει θέσει σε κίνδυνο την ομάδα και τους συντελεστές της.

 1. Ο συμμετέχοντας έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, την απαιτούμενη εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για την συμμετοχή του στη συγκεκριμένη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται σε κάθε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ σαν ‘ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός για συμμετοχή’ και έχει λάβει υπόψη του τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις για το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Οποιαδήποτε και όλα τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται πρέπει να είναι αληθή και ακριβή.

Ο κάθε συμμετέχοντας δεσμεύεται να λαμβάνει μέρος στις προγραμματισμένες δραστηριότητες (πχ. πεζοπορία, αναρρίχηση, canyoning, rafting, sea kayak, κλπ.) με προσοχή, υπεύθυνα και χωρίς επιπολαιότητες ή αυθαίρετα, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια του ιδίου και την ασφάλεια των άλλων συμμετεχόντων και τις οδηγίες που δίνονται από τον αρχηγό και τους συντονιστές. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος/η προσωπικά αν του συμβεί οτιδήποτε ή αν προκαλέσει οτιδήποτε σε άλλον συμμετέχοντα ή συντονιστή ή αρχηγό. Σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί η διάσωση οποιουδήποτε συμμετέχοντα, η Attend θα ενημερώσουν τις αρμόδιες Αρχές το συντομότερο δυνατόν, αλλά ο/η ίδιος/α θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος/η για την ακεραιότητά του καθώς και για οποιοδήποτε κόστος (υλικό-άυλο-ψυχικό) μπορεί αυτό να συνεπάγεται καθώς και για τυχόν αποζημιώσεις που μπορεί να ζητηθούν.


 1. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών (Δηλαδή για για 2019 να έχουν γεννηθεί το 1965).

‘Έφηβοι ηλικίας 12-18 ετών μπορούν να εγγραφούν και να συμμετάσχουν σε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ μόνο με τη συνοδεία γονέων ή αν συνοδεύονται από πιστοποιημένο κηδεμόνα τους με τη γραπτή και πιστοποιημένη συγκατάθεση γονέων και ΜΟΝΟ αν οι ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ που θα επιλέξουν έχουν επίπεδο 1 ή 2 ή 3 “μποτάκια” βαθμού δυσκολίας.

Παιδιά από 7+ ετών μπορούν να εγγραφούν και να συμμετάσχουν σε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ μόνο με τη συνοδεία γονέων ή αν συνοδεύονται από πιστοποιημένο κηδεμόνα τους με τη γραπτή και πιστοποιημένη συγκατάθεση γονέων και ΜΟΝΟ αν οι ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ που θα επιλέξουν έχουν επίπεδο 1 ή 2 “μποτάκια” βαθμού δυσκολίας.

Οποιαδήποτε και όλα τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται πρέπει να είναι αληθή και ακριβή ξεχωριστά για τον κάθε συμμετέχοντα. Κατά την εγγραφή υπάρχει σχετική ειδοποίηση ότι εισιτήριο για άτομο εκτός των συγκεκριμένων ηλιακών ορίων είναι άκυρο και ότι ζητείται ταυτοποίηση που πρέπει να δοθεί για να ισχύει το εισιτήριο. Σε περίπτωση που κάποιο άτομο έχει πάρει εισιτήριο και είναι εκτός των ηλιακών ορίων όταν γίνει ταυτοποίηση, δεν θα συμμετέχει (θα αποπέμπεται επί τόπου, πριν τη συμμετοχή) από τη συγκεκριμένη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, και δεν θα δικαιούται επιστροφή χρημάτων, ούτε οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση χρηματική ή/και σε είδος.

 1. Οι συμμετέχων συναινεί και αμετάκλητα αναθέτει στην Attend και εκχωρεί τα δικαιώματα, στο διηνεκές, σε όλο το σύμπαν, να εκμεταλλεύονται, ολοκληρωτικός ή μερικώς, οποιαδήποτε και όλες τις πληροφορίες και έγγραφα, όπως φωτογραφίες, φιλμ, συνεντεύξεις και τα δεδομένα απόδοσης, που παράγεται σε σχέση με τη συμμετοχή του / της (το “Υλικό”), κάνοντας αντίγραφα του υλικού και το αποτέλεσμα και από τη διάθεσή τους στο κοινό, είτε πρόκειται για το πρωτότυπο ή ένα τροποποιημένο τρόπο, σε μετάφραση ή προσαρμογή, σε μια άλλη λογοτεχνική ή καλλιτεχνική μορφή, ή σε άλλο τεχνικό τρόπο, χωρίς ο συμμετέχων έχει κανένα δικαίωμα πληρωμής. Κατά συνέπεια, η Attend μπορούν να χρησιμοποιήσουν το όνομα του συμμετέχοντα και την εικόνα κατά τη χρήση του υλικού και το αποτέλεσμα της συμμετοχής του συμμετέχοντα.

  Όλα τα δικαιώματα του κάθε είδους και μορφής που σε και σε όλα τα αποτελέσματα των παραστάσεων του συμμετέχοντος θα πρέπει να είναι και να παραμείνει η μόνη και αποκλειστική ιδιοκτησία της Attend, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, το διαρκές και αμετάκλητο δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιεί, να αλλάξει, να τροποποιήσει, να αντιγράψει, να αξιοποιήσει και επαναχρησιμοποιήσει το οποιοδήποτε υλικό με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε στιγμή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης, προώθησης, παρουσιάζοντας και αξιοποιώντας τις περιπέτειες/εξορμήσεις της Attend ή τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν οργανισμούς/εταιρείες και τις υπηρεσίες/προϊόντα τους.

Όλα τα δικαιώματα πάσης φύσεως απολύτως σε και σε όλους όπως και χωρίς να περιορίζονται, φωτογραφίες, κινηματογραφικές ταινίες, βιντεοταινίες, ψηφιακά βίντεο, φωτογραφίες και ηχογραφήσεις γίνονται κάτω από αυτές τις συνθήκες, θα πρέπει να ανήκουν από την Attend και τους διαδόχους, εκδοχείς και τους δικαιοδόχους της.

Κατά συνέπεια, η Attend μπορεί αποκλειστικά και με δική της διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει πώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το αποτέλεσμα, να μεταβάλλονται και που παρουσιάζονται, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, την επεξεργασία, τη μετακίνηση, τη σάρωση, την κοπή, συμπίεσης, αποσυμπίεσης, οι αλλαγές στην αναλογία διαστάσεων, η ταχύτητα με την οποία το έργο έχει εκτεθεί ή εκτελούνται, μεταγλώττιση, υπότιτλους, ψηφιακή τροποποίηση ή βελτίωση, διακοπή των εμπορικών ή άλλων διαλειμμάτων, αλλαγές μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών, συνδυασμό με την διαφήμιση και την τοποθέτηση προϊόντων και ενσωματωμένο μάρκετινγκ. Η Attend θα έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει, άδεια ή διαφορετικά να μεταβιβάσει, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα της υπό αυτές τις συνθήκες σε οποιοδήποτε πρόσωπο, επιχείρηση, εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο, χωρίς την έγκριση του συμμετέχοντα.
 

 1. Παραιτείται από κάθε απαίτηση του, τόσο κατά του οργανισμού, του διοργανωτή/τών, όσο και κατά του αρχηγού και των συντονιστών ή/και εθελοντών ή/και συντελεστών της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ στην οποία συμμετέχει.

Η Attend συστήνουν την ασφάλιση των συμμετεχόντων στις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ έναντι προσωπικού ατυχήματος, ιδιαίτερα αν οι συμμετέχοντες δεν έχουν κάποια άλλη ασφαλιστική κάλυψη.

 1. Ο αρχηγός και οι υπόλοιποι συντελεστές της κάθε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ πραγματοποιούν τη κάθε περιπέτεια/δραστηριότητα/εξόρμηση σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας της Attend και αναλόγως της δραστηριότητας, και των κανόνων ασφαλείας της συγκεκριμένης δραστηριότητας όταν αυτή πραγματοποιείται από τρίτους/συντελεστές για την Attend και οι συμμετέχοντες, με τη συμμετοχή τους αποδέχονται αδιαπραγμάτευτα, όπως και τους Όρους Συμμετοχής, τόσο της Attend όσο και τυχόν τρίτων/συντελεστών που πραγματοποιούν συγκεκριμένες δραστηριότητες για την Attend. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής όσον αφορά φυσική κατάσταση και ελάχιστο απαραίτητο εξοπλισμό αναφέρονται στην περιγραφή κάθε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ και είναι αδιαπραγμάτευτες. Ο αρχηγός έχει το δικαίωμα να διαφοροποιήσει ή/και να ακυρώσει την ολοκλήρωση της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ μερικώς ή ολοκληρωτικά, αν κατά την κρίση του οι τοπικές καιρικές ή άλλες συνθήκες δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας, λόγω ανωτέρας βίας ή φυσικής καταστροφής ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σε περίπτωση που εφαρμοστεί διαφοροποιημένο/εναλλακτικό πρόγραμμα για λόγους ασφαλείας ή ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τυχόν επιπλέον έξοδα επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και τυχόν αποχώρηση λόγω μη αποδοχής ή γενικά μή αποδοχή του διαφοροποιημένου/εναλλακτικού προγράμματος δεν δημιουργεί λόγο αποζημίωσης χρηματικό ή/και σε είδος για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης ο αρχηγός έχει δικαίωμα να μην επιτρέψει σε συμμετέχοντα του οποίου η φυσική κατάσταση δεν κρίνεται κατάλληλη για να συμμετέχει στη/ις δραστηριότητα/ες τη συγκεκριμένη ημέρα, καθώς και επιτόπου να μην επιτρέψει συμμετοχή σε δραστηριότητα/ες ατόμου/ων που δεν έχει/ουν τον ελάχιστο απαραίτητο εξοπλισμό. Σε τέτοιες περιπτώσεις το/α άτομο/α στο οποίο δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στη/ις δραστηριότητα/ες επιτόπου, θα μπορεί/ουν να συμμετέχει/ουν ‘τουριστικά’ και δεν θα δικαιούται επιστροφή χρημάτων, ούτε οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση χρηματική ή/και σε είδος.
 2. Οι ώρες διεξαγωγής των περιπετειών/δραστηριοτήτων/εξορμήσεων που αναφέρονται στα προγράμματα της κάθε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ υπολογίζονται κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες, την ομοιογένεια της ομάδας και άλλους παράγοντες.
 3. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών είναι 35 (ή διαφορετικά όπως αναφέρεται σε κάθε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ). Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε περίπτωση που οι διαθέσιμες θέσεις είναι τελικά, για τον οποιονδήποτε λόγο, λιγότερες από τις εγγραφές, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία εγγραφής και θα γίνεται επιστροφή χρημάτων στους υπόλοιπους.
 4. Κατοχύρωση θέσης σε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ γίνεται εφόσον συμπληρωθεί η σχετική φόρμα εγγραφής και καταβληθεί το αντίτιμο για τη συμμετοχή.
  Tα εισιτήρια συμμετοχής είναι ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ και ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση της Attend. Η Attend διατηρούν το δικαίωμα να απορρίψουν τη συμμετοχή που φέρει εισιτήριο άλλου ατόμου.
  Τυχόν μεταφορά εγγραφής σε άλλη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ ΠΡΙΝ ισχύσουν οποιαδήποτε ακυρωτικά. Μεταφορά εισιτηρίου μπορεί να γίνει μόνο μέχρι 2 φορές. Την δεύτερη φορά, το εισιτήριο αυτόματα θα θεωρείται ‘παγωμένο’/’κλειδωμένο’ και δεν θα επιδέχεται μεταφοράς, ακύρωσης, μεταβίβασης σε άλλο άτομο ή με οποιονδήποτε τρόπο εξαργύρωσης. Μεταφορά εισιτηρίου σε άλλη περιπέτεια/άτομο επιβαρύνεται με EUR5.- για μονοήμερο, EUR25.- για πολυήμερο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταφορά εγγραφής σε άλλη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ μπορεί να γίνει αν η Attend δώσει τέτοια επιλογή ΓΡΑΠΤΩΣ λόγω μετακίνησης ημερομηνίας κάποιας ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ και τα μεταφερόμενα εισιτήρια θεωρούνται ‘παγωμένο’ όπως και τα εισιτήρια που αποκτούνται με voucher (κουπόνι/κωδικό έκπτωσης).

Εισιτήριο που αποκτήθηκε με voucher (κουπόνι/κωδικό έκπτωσης) είναι αυτόματα μη-επιστρέψιμο, μη-μεταφέρσιμο σε άλλη περιπέτεια ή άτομο και μη-εξαργυρώσιμο για τον οποιονδήποτε λόγο.

Εισιτήριο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ που μετακινείται σε νέα ημερομηνία λόγω προβλεπόμενων καιρικών συνθηκών ή άλλων παραγόντων είναι αυτόματα μη-επιστρέψιμο, μη-μεταφέρσιμο σε άλλη περιπέτεια ή άτομο και μη-εξαργυρώσιμο για τον οποιονδήποτε λόγο.

Εισιτήρια ομαδικών εγγραφών είναι αυτόματα μη-επιστρέψιμα, μη-μεταφέρσιμα σε άλλη περιπέτεια ή άτομα και μη-εξαργυρώσιμα για τον οποιονδήποτε λόγο.

Σε περίπτωση που διατίθενται εισιτήρια Super Early Bird ή δίνεται δυνατότητα προκαταβολής, τα συγκεκριμένα ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ούτε είναι επιστρέψιμα (non-refundable).

 • Ακυρωτικά:

Σε περίπτωση μή συμπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων, για μονοήμερες ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ θα μετακινηθεί/επαναπρογραμματιστεί ή θα ακυρωθεί κατά την κρίση της Attend και το κόστος συμμετοχής θα επιστραφεί στους προτιθέμενους συμμετέχοντες που το έχουν καταβάλει σε μορφή κουπονιού/κωδικού έκπτωσης που θα έχει ισότιμη αξία με το ποσό που καταβλήθηκε αρχικά και θα ισχύει το αργότερο για 30-60 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του/ειδοποίησης των συμμετεχόντων ή άλλη συγκεκριμένη ημερομηνία που θα επικοινωνηθεί, για χρήση έναντι σε κόστος εγγραφής σε επερχόμενες ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ της Attend. Η περίπτωση αυτή δεν δημιουργεί λόγο αποζημίωσης χρηματικό ή/και σε είδος για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο και δεν θα επιδέχεται απαίτησης οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης, ακυρωτικών ή/και επιστροφής του κόστους συμμετοχής χρηματικό ή/και σε είδος ή/και μεταφορά του κόστους συμμετοχής σε μεταγενέστερη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ για οποιονδήποτε λόγο, ούτε θα μπορεί να επεκταθεί η ισχύς του κουπονιού/κωδικού έκπτωσης. Σε περίπτωση που οι διαθέσιμες θέσεις είναι τελικά, για τον οποιονδήποτε λόγο, λιγότερες από τις εγγραφές, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία εγγραφής και θα γίνει επιστροφή χρημάτων στους συμμετέχοντες που θα έχουν ειδοποιηθεί ανάλογα – δεν θα προκύπτει οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση χρηματική ή/και σε είδος.

Σε περίπτωση μή συμπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων, για πολυήμερες ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ θα μετακινηθεί/επαναπρογραμματιστεί ή θα ακυρωθεί κατά την κρίση της Attend και το κόστος συμμετοχής θα επιστραφεί στους προτιθέμενους συμμετέχοντες που το έχουν καταβάλει σε μορφή κουπονιού/κωδικού έκπτωσης που θα έχει ισότιμη αξία με το ποσό που καταβλήθηκε αρχικά και θα ισχύει το αργότερο για 60 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του/ειδοποίησης των συμμετεχόντων ή άλλη συγκεκριμένη ημερομηνία που θα επικοινωνηθεί, για χρήση έναντι σε κόστος εγγραφής σε επερχόμενες ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ της Attend ή επιστροφή χρημάτων. Η περίπτωση αυτή δεν δημιουργεί λόγο αποζημίωσης χρηματικό ή/και σε είδος για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο και δεν θα επιδέχεται απαίτησης οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης, ακυρωτικών ή/και επιστροφής του κόστους συμμετοχής χρηματικό ή/και σε είδος ή/και μεταφορά του κόστους συμμετοχής σε μεταγενέστερη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ για οποιονδήποτε λόγο, ούτε θα μπορεί να επεκταθεί η ισχύς του κουπονιού/κωδικού έκπτωσης. Σε περίπτωση που οι  διαθέσιμες θέσεις είναι τελικά, για τον οποιονδήποτε λόγο, λιγότερες από τις εγγραφές, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία εγγραφής και θα γίνει επιστροφή χρημάτων στους συμμετέχοντες που θα έχουν ειδοποιηθεί ανάλογα – δεν θα προκύπτει οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση χρηματική ή/και σε είδος.

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, στην περίπτωση των μονοήμερων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, μετακίνηση ημερομηνίας ή/και προορισμού ή/και ακύρωση θα γίνει σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες καιρικές συνθήκες ή άλλοι παράγοντες μέχρι και 12 ώρες πριν την ημερομηνία/ώρα έναρξης της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ δεν επιτρέπουν την ασφαλή διεξαγωγή της κατά την κρίση της Attend και το κόστος συμμετοχής, μείον EUR5.- έξοδα διεκπεραίωσης, θα επιστραφεί στους προτιθέμενους συμμετέχοντες που το έχουν καταβάλει σε μορφή κουπονιού/κωδικού έκπτωσης που θα έχει ισότιμη αξία με το ποσό που καταβλήθηκε αρχικά και θα ισχύει το αργότερο για 30-60 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του/ειδοποίησης των συμμετεχόντων ή άλλη συγκεκριμένη ημερομηνία που θα επικοινωνηθεί, για χρήση έναντι σε κόστος εγγραφής σε επερχόμενες ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ της Attend. Σε περίπτωση που εμπεριέχουν διευθετήσεις όπως πχ. επιπρόσθετες ειδικές μεταφορές, φαγητό, άλλες δραστηριότητες, κλπ. θα παρακρατείται από το κόστος συμμετοχής το ανάλογο ποσό κατά περίπτωση, άσχετα αν η υπηρεσία δεν έχει ληφθεί/παρασχεθεί, μια κι όλες οι διευθετήσεις προπληρώνονται. Η περίπτωση αυτή δεν δημιουργεί λόγο αποζημίωσης χρηματικό ή/και σε είδος για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο και δεν θα επιδέχεται απαίτησης οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης, ακυρωτικών ή/και επιστροφής του κόστους συμμετοχής χρηματικό ή/και σε είδος ή/και μεταφορά του κόστους συμμετοχής σε μεταγενέστερη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ για οποιονδήποτε λόγο, ούτε θα μπορεί να επεκταθεί η ισχύς του κουπονιού/κωδικού έκπτωσης.

Όσον αφορά πολυήμερες ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, οι καιρικές συνθήκες δεν αποτελούν λόγο μετακίνησης ή/και ακύρωσης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Στην περίπτωση πολυήμερων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ απλά το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες θα προσαρμόζονται ανάλογα, ακόμη και τουριστικά, αν κριθεί απαραίτητο. Δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση, σε χρήμα ή είδος για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση που εμπεριέχουν διευθετήσεις όπως πχ. επιπρόσθετες ειδικές μεταφορές, φαγητό, άλλες δραστηριότητες, κλπ. θα παρακρατείται από το κόστος συμμετοχής το ανάλογο ποσό κατά περίπτωση, άσχετα αν η υπηρεσία δεν έχει ληφθεί/παρασχεθεί, μια κι όλες οι διευθετήσεις προπληρώνονται.

Εφόσον οποιαδήποτε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ήδη ‘τρέχει’ (δηλαδή μέχρι και 12 ώρες πριν την ημερομηνία/ώρα έναρξης της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ), το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες της ενδέχεται να τροποποιηθούν ή ν’ ακυρωθούν μερικά ή συνολικά, για οποιονδήποτε λόγο, ιδιαίτερα σε περίπτωση που τα καιρικά φαινόμενα ή άλλοι τεχνικοί ή αστάθμητοι παράγοντες που τυχόν παρουσιαστούν, αποτρέπουν την ασφαλή πρόσβαση ή την διεξαγωγή του προγράμματος της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ όπως έχει σχεδιαστεί. Σε τέτοια περίπτωση το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες θα προσαρμόζονται ανάλογα, ακόμη και τουριστικά αν κριθεί απαραίτητο, και η περιπέτεια/δραστηριότητα/εξόρμηση θα θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί έστω και με διαφορετικό προφίλ κι άρα η υπηρεσία θα έχει ληφθεί/παρασχεθεί. Η περίπτωση αυτή δεν δημιουργεί λόγο αποζημίωσης χρηματικό ή/και σε είδος για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο και δεν θα επιδέχεται απαίτησης οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης, ακυρωτικών ή/και επιστροφής του κόστους συμμετοχής χρηματικό ή/και σε είδος ή/και μεταφορά του κόστους συμμετοχής σε μεταγενέστερη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ για οποιονδήποτε λόγο.

Ακύρωση οποιασδήποτε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ θα γίνει σε περίπτωση ανωτέρα βίας, απεργιών, θεομηνίας, κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή και σε περίπτωση ταραχών/πολέμου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σε τέτοια περίπτωση, μια και υπάρχουν προκρατήσεις/προπληρωμές, θα παρακρατείται από κάθε συμμετοχή ποσό ανάλογα με την κάθε περίπτωση, για διαδικαστικούς λόγους και για κάλυψη μη επιστρέψιμων προκαταβολών/προπληρωμών. Η περίπτωση αυτή δεν δημιουργεί λόγο αποζημίωσης χρηματικό ή/και σε είδος για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο και δεν θα επιδέχεται απαίτησης οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης, ακυρωτικών ή/και επιστροφής του κόστους συμμετοχής χρηματικό ή/και σε είδος ή/και μεταφορά του κόστους συμμετοχής σε μεταγενέστερη περιπέτεια/δραστηριότητα/εξόρμηση για οποιονδήποτε λόγο.
Σε περίπτωση που ακυρώσει τη συμμετοχή του συμμετέχοντας, για τον οποιονδήποτε λόγο, για μονοήμερες ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη συγκεκριμένη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ισχύουν τα ακόλουθα ακυρωτικά:

 • Ακυρώσεις, για οποιονδήποτε λόγο, που θα ληφθούν με e-mail στο Welcome@attend.comgr μέχρι τα μεσάνυχτα 15 μέρες πριν την ημερομηνία της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ συνεπάγονται επιστροφή 100% του κόστους συμμετοχής που έχει καταβληθεί.
 • Ακυρώσεις, για οποιονδήποτε λόγο, που θα ληφθούν με e-mail στο  Welcome@attend.comgr  μετά τα μεσάνυχτα 15 μέρες πριν την ημερομηνία της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ και μέχρι τα μεσάνυχτα 7 ημέρες πριν την ημερομηνία της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ συνεπάγονται επιστροφή 50% του κόστους συμμετοχής που έχει καταβληθεί. Υπενθυμίζεται ότι μεταφορά εισιτηρίων σε άλλη περιπέτεια, ή χρήση του κόστους συμμετοχής που καταβλήθηκε για μελλοντική περιπέτεια, δεν είναι δυνατή, μια κι ισχύουν ήδη ακυρωτικά. 
 • Ακυρώσεις, για οποιονδήποτε λόγο, που θα ληφθούν με e-mail στο  Welcome@attend.com.gr  μετά τα μεσάνυχτα 7 μέρες πριν την ημερομηνία της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ συνεπάγονται παρακράτηση ολόκληρου του κόστους συμμετοχής που έχει καταβληθεί εκτός αν το αργότερο 5 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ο/η προτιθέμενος/η συμμετέχοντας βρει κατάλληλο αντικαταστάτη/τρια τον/την οποίο/α η Attend θα ελέγξουν και θα εγκρίνουν στη διακριτική τους ευχέρεια και ο/η αντικαταστάτης/τρια θα μπορεί να συμμετέχει μόνο με την εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση της Attend. Υπενθυμίζεται ότι μεταφορά εισιτηρίων σε άλλη περιπέτεια, ή χρήση του κόστους συμμετοχής που καταβλήθηκε για μελλοντική περιπέτεια, δεν είναι δυνατή, μια κι ισχύουν ήδη ακυρωτικά. Μεταφορά εισιτηρίου σε άλλη περιπέτεια/άτομο επιβαρύνεται με €4 για μονοήμερη περιπέτεια.
 • Το κόστος των εισιτηρίων Super Early Bird ή/και οποιασδήποτε Προκαταβολής ΔΕΝ είναι επιστρέψιμο  καθότι η αγορά τους είναι τελική.

Σε περίπτωση που ακυρώσει τη συμμετοχή του συμμετέχοντας, για τον οποιονδήποτε λόγο, για διήμερες ή πολυήμερες ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη συγκεκριμένη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ισχύουν τα ακόλουθα ακυρωτικά:

 • Ακυρώσεις, για οποιονδήποτε λόγο, που θα ληφθούν με e-mail στο Welcome@attend.com.gr μέχρι τα μεσάνυχτα 30 μέρες πριν την ημερομηνία της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ συνεπάγονται επιστροφή 100% του κόστους συμμετοχής που έχει καταβληθεί, μείον €22 έξοδα διεκπεραίωσης.
 • Ακυρώσεις, για οποιονδήποτε λόγο, που θα ληφθούν με e-mail στο Welcome@attend.com.gr μετά τα μεσάνυχτα 30 μέρες πριν την ημερομηνία της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ και μέχρι τα μεσάνυχτα 15 ημέρες πριν την ημερομηνία της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ συνεπάγονται επιστροφή 50% του συνολικού κόστους συμμετοχής ή παρακράτηση 100% τυχόν προκαταβολής που έχει καταβληθεί.
 • Ακυρώσεις, για οποιονδήποτε λόγο, που θα ληφθούν με e-mail στο  Welcome@attend.com.gr μετά τα μεσάνυχτα 15 μέρες πριν την ημερομηνία της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ συνεπάγονται παρακράτηση ολόκληρου του κόστους συμμετοχής που έχει καταβληθεί εκτός αν το αργότερο 5 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ο/η προτιθέμενος/η συμμετέχοντας βρει αντικαταστάτη/τρια τον/την οποίο/α η Attend θα ελέγξουν και θα εγκρίνουν στη διακριτική τους ευχέρεια και ο/η αντικαταστάτης/τρια θα μπορεί να συμμετέχει μόνο με την εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση της Attend. Μεταφορά εισιτηρίου σε άλλη περιπέτεια/άτομο επιβαρύνεται με €25 για πολυήμερη περιπέτεια. 
 • Το κόστος των εισιτηρίων Super Early Bird ή οποιασδήποτε Προκαταβολής ΔΕΝ είναι επιστρέψιμο  καθότι η αγορά τους είναι τελική.