Όροι συμμετοχής

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι διέπουν τις παρεχόμενες από την ATTEND υπηρεσίες και παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και συστάσεις πριν την δήλωσή σας συμμετοχής στις υπηρεσίες μας. Διευκρινίζεται ότι οι παρακάτω όροι είναι ΓΕΝΙΚΟΙ  και η συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους, όσον αφορά δε τις ειδικότερες πληροφορίες και οδηγίες που αφορούν την κάθε παρεχόμενη υπηρεσία χωριστά, οφείλετε να συμβουλεύεστε τις εκάστοτε ειδικές οδηγίες που θα σας παρέχονται.  

 • Η εγγραφή για συμμετοχή οποιουδήποτε στις δραστηριότητες/εξορμήσεις/ εκδρομές/ περιπέτειες (από δω και πέρα θα αναφέρονται ως ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ), σημαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των πιο κάτω όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής τους σε αυτές. Οι λέξεις “δραστηριότητα”/ “εξόρμηση”/ ”εκδρομή/ “περιπέτεια” μπορούν να αντικαταστήσουν η μια την άλλη στο κείμενο και χρησιμοποιούνται για την ίδια έννοια. Οι Όροι Συμμετοχής μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. 
 • Ο συμμετέχων δηλώνει την βούλησή του/της να συμμετέχει ενεργά σε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ που διοργανώνονται από την Attend κατόπιν δήλωσης συμμετοχής. Ο συμμετέχων λαμβάνει μέρος με δική του ευθύνη στις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ της Attend. Ο κάθε συμμετέχων υπόσχεται να συμμορφωθεί με τους κανόνες, τις οδηγίες και τις κατευθυντήριες γραμμές της Attend πριν και κατά τη διάρκεια της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Συμμετέχοντας που επιχειρεί να λάβει μέρος σε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ χωρίς τον απαιτούμενο βασικό εξοπλισμό (όπως πχ. πεζοπορικά μποτάκια στην περίπτωση περιπετειών που περιλαμβάνουν πεζοπορία ή ότι άλλο επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο για συμμετοχή) ή/και δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της περιπέτειας κατά την απόλυτη κρίση του αρχηγού ή/και αν δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες, τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που δίνονται από τον αρχηγό/συντονιστές ή/και αν δεν έχει δηλώσει/έχει αποκρύψει κάποιο θέμα υγείας ή/και έχει απρεπή ή εν γένει μη συνεργάσιμη συμπεριφορά, θα αποπέμπεται αυτόματα από τη συγκεκριμένη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, το εισιτήριο του/της θα θεωρείται άκυρο χωρίς άλλη ειδοποίηση και δεν θα δικαιούται επιστροφή χρημάτων, μεταφορά εισιτηρίου σε άλλη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ή πρόσωπο, ούτε οποιαδήποτε αποζημίωση, παραιτούμενος ρητά των σχετικών απαιτήσεών του έναντι της Attend και οποιουδήποτε συντελεστή της..
 • Συμμετέχοντας που έχει αποπεμφθεί εξαιτίας όλων των ανωτέρω αναφερομένων λόγων, αυτόματα αποκλείεται από οποιαδήποτε μελλοντική ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, χωρίς άλλη ειδοποίηση και δεν θα δικαιούται επιστροφή χρημάτων, μεταφορά εισιτηρίου σε άλλη περιπέτεια/δραστηριότητα/εξόρμηση ή πρόσωπο, ούτε οποιαδήποτε αποζημίωση, παραιτούμενος ρητά των σχετικών απαιτήσεών του έναντι της Attend και οποιουδήποτε συντελεστή της..
 • Η Attend, καθώς και όλοι οι συντελεστές της, εργαζόμενοι, συνεργάτες, βοηθοί, προστηθέντες, παρά την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας και την επιλογή των ασφαλέστερων διαδρομών, δεν είναι υπεύθυνοι για πιθανούς κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη συμμετοχή του συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. Οι δραστηριότητες στη φύση ενέχουν τον κίνδυνο ατυχήματος ή/και θανάτου και η συμμετοχή σε αυτές προϋποθέτει την πλήρη γνώση, ανάληψη και αποδοχή του κινδύνου αυτού από τον συμμετέχοντα.  Ο συμμετέχοντας γνωρίζει και καταλαβαίνει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα των δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχει, τους κινδύνους που ενέχουν, καθώς και ότι έχει ο ίδιος την ευθύνη για την δική του ασφάλεια. Σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα υγείας  ή εγκυμοσύνη πρέπει απαραίτητα να γνωστοποιούνται κατά την εγγραφή και η Attend κατά τη διακριτική της ευχέρεια αναλόγως και του θέματος σε σχέση με την συγκεκριμένη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, θα δύναται να ζητήσει γραπτή συγκατάθεση θεράποντος ιατρού, την οποία ο συμμετέχων θα οφείλει να προσκομίσει προκειμένου να εγκριθεί η συμμετοχή του και η οποία πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο Welcome@attend.com.gr τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας για σκοπούς επικύρωσης της συμμετοχής, διαφορετικά η συμμετοχή θεωρείται άκυρη. Σε κάθε περίπτωση η Attend δεν έχει ούτε υποχρεούται να έχει τις ειδικές γνώσεις ιατρικών θεμάτων που απαιτούνται για την ασφαλή συμμετοχή κάποιου σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του, αποκλειστικός δε  υπεύθυνος για την ασφαλή συμμετοχή του αυτή σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του είναι μόνο ο συμμετέχων.  Αν κάποια δραστηριότητα δεν είναι κατάλληλη για τον συμμετέχοντα κατά την κρίση του αρχηγού (η κρίση και απόφαση του αρχηγού είναι τελική και αδιαπραγμάτευτη), ο συγκεκριμένος συμμετέχοντας θα μπορεί, αν επιθυμεί και εφόσον αυτό είναι εφικτό,  να συμμετέχει ‘τουριστικά’, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση χρηματική ή/και σε είδος ή αλλαγή/διαφοροποίηση του προγράμματος.Οποιασδήποτε, όλα τα προσωπικά στοιχεία του κάθε συμμετέχοντα πρέπει να είναι αληθή και ακριβή για να ισχύει η συμμετοχή του.

H Attend δεν φέρει ευθύνη για πιθανούς κινδύνους για την υγεία που συνδέονται με τη συμμετοχή του συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Ο συμμετέχων, ως μόνος υπεύθυνος για την ασφάλειά του, είναι υποχρεωμένος να κρίνει για τον εαυτό του/της εάν ή όχι η κατάσταση φυσικής του κατάστασης και της υγείας του/της τού επιτρέπει να συμμετέχει σε δραστηριότητες, αν είναι απαραίτητο, και έπειτα από δική του διαβούλευση με γιατρό. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων συμμετέχει σε δραστηριότητα έχοντας δηλώσει ψευδή ή/και ανεπαρκή στοιχεία ή/και έχει αποκρύψει στοιχεία σωματικής/ψυχικής υγείας και φυσικής κατάστασης ή/και δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης δραστηριότητας  σύμφωνα με την κρίση του αρχηγού (η κρίση και απόφαση του αρχηγού είναι τελική και αδιαπραγμάτευτη) ή/και δεν φέρει τον απαραίτητο εξοπλισμό που επισημαίνεται στις προϋποθέσεις συμμετοχής για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης  δραστηριότητας, η συμμετοχή του θα θεωρείται άκυρη και δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων, ούτε οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση. Επιπρόσθετα ευθύνεται έναντι της Attend για την αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης ή ζημίας που τυχόν προέκυψε  από την δήλωση ψευδών ή ανακριβών στοιχείων, ή  απόκρυψη στοιχείων , είτε από ενέργεια είτε από παράλειψη του συμμετέχοντα, στην διεξαγωγή της δραστηριότητας, στην ομάδα ή στους συντελεστές και  λοιπούς συμμετέχοντες εξαιτίας αυτού. 

 • Ο συμμετέχοντας έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, την απαιτούμενη εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για την συμμετοχή του στη συγκεκριμένη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται σε κάθε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ σαν ‘ελάχιστος απαραίτητος εξοπλισμός για συμμετοχή’ και έχει λάβει υπόψη του τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις για το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. 
 • Ο συμμετέχοντας δεσμεύεται να λαμβάνει μέρος στις προγραμματισμένες δραστηριότητες (πχ. πεζοπορία, αναρρίχηση, canyoning, rafting, sea kayak, κλπ.) με προσοχή, υπεύθυνα και χωρίς επιπολαιότητες ή αυθαίρετα, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια του ιδίου και την ασφάλεια των άλλων συμμετεχόντων , υποχρεούμενος σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες που δίνονται από τον αρχηγό και τους συντονιστές.Σε κάθε περίπτωση φέρει ο ίδιος αποκλειστική ευθύννη για την σωματική του ακεραιότητα ή την πρόκληση σε οποιονδήποτε άλλον οποιασδήποτε βλάβης. 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο χρειαστεί κάποιος από τους συμμετέχοντες βοήθεια, η ΑΤΤΕΝD θα ενεργήσει το συντομότερο ώστε να ειδοποιηθούν οι αρμόδιοι για την διάσωσή του, παραμένοντος ο ίδιος στο ακέραιο υπεύθυνος για την δική του ασφάλεια καθώς και την αναζήτηση οιασδήποτε αποζημίωσης έναντι τρίτων . 

 • Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών (έτος γέννησης 2001 και έπειτα).
 • Ρητώς εξαιρούνται : 
 1. έφηβοι ηλικίας 12-18 ετών οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν και να συμμετάσχουν σε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ μόνο με τη συνοδεία γονέων ή πιστοποιημένων κηδεμόνων και υπό την προϋπόθεση της χορήγησης της γραπτής συγκατάθεσης αυτών (γονέων ή κηδεμόνων). Δύνανται δε να συμμετέχουν στις   ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  με επίπεδο 1 ή 2 ή 3 “μποτάκια” βαθμού δυσκολίας.
 2. παιδιά από 7+ ετών, τα οποία μπορούν να εγγραφούν και να συμμετάσχουν σε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ μόνο με τη συνοδεία γονέων ή πιστοποιημένων κηδεμόνων και υπό την προϋπόθεση της χορήγησης της γραπτής συγκατάθεσης αυτών (γονέων ή κηδεμόνων). Δύνανται δε να συμμετέχουν στις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ με επίπεδο 1 ή 2 “μποτάκια” βαθμού δυσκολίας.

Ο συμμετέχοντας υπόσχεται και δηλώνει ότι οποιαδήποτε και όλα τα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται  να είναι αληθή και ακριβή . Κατά την εγγραφή υπάρχει σχετική ειδοποίηση ότι εισιτήριο για άτομο εκτός των συγκεκριμένων ηλικιακών ορίων είναι άκυρο και ότι ζητείται ταυτοποίηση που πρέπει να δοθεί για να ισχύει το εισιτήριο. Σε περίπτωση που κατά την ταυτοποίηση διαπιστωθεί ότι κάποιο άτομο έχει πάρει εισιτήριο και είναι εκτός των ηλιακών ορίων, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται άμεσα, χωρίς να δικαιούται επιστροφή χρημάτων, ούτε οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση.  

 • Οι συμμετέχων συναινεί και αμετάκλητα αναθέτει στην Attend να εκχωρεί τα δικαιώματα, στο διηνεκές να εκμεταλλεύεται, ολοκληρωτικώς ή μερικώς, οποιαδήποτε και όλες τις πληροφορίες και έγγραφα, όπως φωτογραφίες, φιλμ, συνεντεύξεις και τα δεδομένα απόδοσης, που παράγονται σε σχέση με τη συμμετοχή του/της ( εφεξής το “Υλικό”), κάνοντας αντίγραφα του υλικού, να διαθέτει το αποτέλεσμα στο κοινό, είτε πρόκειται για το πρωτότυπο ή ένα τροποποιημένο τρόπο, σε μετάφραση ή προσαρμογή, σε μια άλλη λογοτεχνική ή καλλιτεχνική μορφή, ή σε άλλο τεχνικό τρόπο, χωρίς ο συμμετέχων να έχει ή διατηρεί καμία χρηματική απαίτηση εξ αυτού. Κατά συνέπεια, η Attend μπορεί να χρησιμοποιήσει το όνομα του συμμετέχοντα και την εικόνα κατά τη χρήση του υλικού και το αποτέλεσμα της συμμετοχής του για   διαφημιστικούς σκοπούς και σκοπούς εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών της . Διευκρινίζεται ότι στο προαναφερόμενο υλικό δεν θα συμπεριλαμβάνονται προσωπικά στοιχεία (όνομα, φωτογραφία, εικόνα κλπ) συμμετεχόντων που είναι ανήλικοι.

Όλα τα δικαιώματα κάθε είδους και μορφής από όλα τα αποτελέσματα των παραστάσεων του συμμετέχοντος είναι και παραμένουν μόνη και αποκλειστική ιδιοκτησία της Attend, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, το διαρκές και αμετάκλητο δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιεί, να αλλάξει, να τροποποιήσει, να αντιγράψει, να αξιοποιήσει και επαναχρησιμοποιήσει το οποιοδήποτε υλικό με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε στιγμή σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης, προώθησης, παρουσιάζοντας και αξιοποιώντας τις περιπέτειες/εξορμήσεις της Attend ή τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν οργανισμούς/εταιρείες και τις υπηρεσίες/προϊόντα τους.

Όλα τα δικαιώματα πάσης φύσεως που προκύπτουν από φωτογραφίες, κινηματογραφικές ταινίες, βιντεοταινίες, ψηφιακά βίντεο, φωτογραφίες και ηχογραφήσεις που γίνονται κάτω από αυτές τις συνθήκες, ανήκουν στην Attend και τους διαδόχους, εκδοχείς και τους δικαιοδόχους της.

Κατά συνέπεια, η Attend μπορεί αποκλειστικά και με δική της διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει πώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το υλικό, να μεταβάλλει και να παρουσιάζει συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε αυτά, της επεξεργασίας, της μετακίνησης, της σάρωσης, την κοπής, συμπίεσης, αποσυμπίεσης,  αλλαγές στην αναλογία διαστάσεων,  ταχύτητας με την οποία το έργο έχει εκτεθεί,   μεταγλώττισης, υπότιτλους, ψηφιακής τροποποίησης ή βελτίωσης, διακοπής των εμπορικών ή άλλων διαλειμμάτων, αλλαγές μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών, σε συνδυασμό με την διαφήμιση και την τοποθέτηση προϊόντων και ενσωματωμένο μάρκετινγκ. Η Attend θα έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει  ή  να μεταβιβάσει, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε και όλα τα ως άνω δικαιώματα της  σε οποιοδήποτε πρόσωπο, επιχείρηση, εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο, χωρίς την έγκριση του συμμετέχοντα.

 • Η Attend συστήνει την ασφάλιση των συμμετεχόντων στις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ έναντι προσωπικού ατυχήματος, ιδιαίτερα αν οι συμμετέχοντες δεν έχουν κάποια άλλη ασφαλιστική κάλυψη.
 • Ο αρχηγός και οι υπόλοιποι συντελεστές της κάθε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ πραγματοποιούν τη κάθε περιπέτεια/δραστηριότητα/εξόρμηση σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας της Attend και αναλόγως της δραστηριότητας, και των κανόνων ασφαλείας της συγκεκριμένης δραστηριότητας όταν αυτή πραγματοποιείται από τρίτους/συντελεστές για την Attend και οι συμμετέχοντες, με μόνη τη συμμετοχή τους αποδέχονται τους Όρους Συμμετοχής και τυχόν τρίτων/συντελεστών που πραγματοποιούν συγκεκριμένες δραστηριότητες για την Attend. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής όσον αφορά την φυσική κατάσταση και τον ελάχιστο απαραίτητο εξοπλισμό αναφέρονται στην περιγραφή κάθε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ και είναι αδιαπραγμάτευτες. Ο αρχηγός έχει το δικαίωμα να διαφοροποιήσει ή/και να ακυρώσει την ολοκλήρωση της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ μερικώς ή ολοκληρωτικά, αν κατά την κρίση του οι τοπικές καιρικές ή άλλες συνθήκες δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας, λόγω ανωτέρας βίας ή φυσικής καταστροφής ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σε περίπτωση που εφαρμοστεί διαφοροποιημένο/εναλλακτικό πρόγραμμα για λόγους ασφαλείας ή ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τυχόν επιπλέον έξοδα επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και τυχόν αποχώρηση λόγω μη αποδοχής ή γενικά μή αποδοχή του διαφοροποιημένου/εναλλακτικού προγράμματος δεν δημιουργεί λόγο αποζημίωσης για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης ο αρχηγός έχει δικαίωμα να μην επιτρέψει σε συμμετέχοντα του οποίου η φυσική κατάσταση δεν κρίνεται κατάλληλη για να συμμετέχει στη/ις δραστηριότητα/ες τη συγκεκριμένη ημέρα, καθώς και επιτόπου να μην επιτρέψει συμμετοχή σε δραστηριότητα/ες ατόμου/ων που δεν έχει/ουν τον ελάχιστο απαραίτητο εξοπλισμό. Σε τέτοιες περιπτώσεις το/α άτομο/α στο οποίο δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στη/ις δραστηριότητα/ες επιτόπου, θα μπορεί/ουν να συμμετέχει/ουν ‘τουριστικά’ και δεν θα δικαιούται επιστροφή χρημάτων, ούτε οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση.
 • Οι ώρες διεξαγωγής των περιπετειών/δραστηριοτήτων/εξορμήσεων που αναφέρονται στα προγράμματα της κάθε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ υπολογίζονται κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες, την ομοιογένεια της ομάδας και άλλους παράγοντες.Η ATTEND δικαιούται να επαναπροσδιορίζει αυτές ανάλογα , ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες για τις αλλαγές αυτές. 
 • Ο ελάχιστος αριθμός συμμετοχών είναι 35 (ή διαφορετικά όπως αναφέρεται σε κάθε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ). Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε περίπτωση που οι διαθέσιμες θέσεις είναι τελικά, για τον οποιονδήποτε λόγο, λιγότερες από τις εγγραφές, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία εγγραφής και θα γίνεται επιστροφή χρημάτων στους υπόλοιπους.
 • Κατοχύρωση θέσης σε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ γίνεται εφόσον συμπληρωθεί η σχετική φόρμα εγγραφής και καταβληθεί το αντίτιμο για τη συμμετοχή.

Tα εισιτήρια συμμετοχής είναι ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ και ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ χωρίς την εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση της Attend. Η Attend διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει τη συμμετοχή που φέρει εισιτήριο άλλου ατόμου.

Τυχόν μεταφορά εγγραφής σε άλλη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ μπορεί να γίνει ΜΟΝΟ ΠΡΙΝ ισχύσουν οποιαδήποτε ακυρωτικά. Μεταφορά εισιτηρίου μπορεί να γίνει μόνο μέχρι 2 φορές. Την δεύτερη φορά, το εισιτήριο αυτόματα θα θεωρείται ‘παγωμένο’/’κλειδωμένο’ και δεν θα επιδέχεται μεταφοράς, ακύρωσης, μεταβίβασης σε άλλο άτομο ή με οποιονδήποτε τρόπο εξαργύρωσης. Μεταφορά εισιτηρίου σε άλλη περιπέτεια/άτομο επιβαρύνεται με EUR5.- για μονοήμερο, EUR25.- για πολυήμερο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταφορά εγγραφής σε άλλη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ μπορεί να γίνει αν η Attend δώσει τέτοια επιλογή ΓΡΑΠΤΩΣ λόγω μετακίνησης ημερομηνίας κάποιας ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ και τα μεταφερόμενα εισιτήρια θεωρούνται ‘παγωμένο’ όπως και τα εισιτήρια που αποκτούνται με voucher (κουπόνι/κωδικό έκπτωσης).

Εισιτήριο που αποκτήθηκε με voucher (κουπόνι/κωδικό έκπτωσης) είναι αυτόματα μη-επιστρέψιμο, μη-μεταφέρσιμο σε άλλη περιπέτεια ή άτομο και μη-εξαργυρώσιμο για τον οποιονδήποτε λόγο.

Εισιτήριο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ που μετακινείται σε νέα ημερομηνία λόγω προβλεπόμενων καιρικών συνθηκών ή άλλων παραγόντων είναι αυτόματα μη-επιστρέψιμο, μη-μεταφέρσιμο σε άλλη περιπέτεια ή άτομο και μη-εξαργυρώσιμο για τον οποιονδήποτε λόγο.

Εισιτήρια ομαδικών εγγραφών είναι αυτόματα μη-επιστρέψιμα, μη-μεταφέρσιμα σε άλλη περιπέτεια ή άτομα και μη-εξαργυρώσιμα για τον οποιονδήποτε λόγο.

Σε περίπτωση που διατίθενται εισιτήρια Super Early Bird ή δίνεται δυνατότητα προκαταβολής, τα συγκεκριμένα ΔΕΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ούτε είναι επιστρέψιμα (non-refundable).

Ακυρωτικά:

Σε περίπτωση μή συμπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων, για μονοήμερες ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ θα μετακινηθεί/επαναπρογραμματιστεί ή θα ακυρωθεί κατά την κρίση της Attend και το κόστος συμμετοχής θα επιστραφεί στους προτιθέμενους συμμετέχοντες που το έχουν καταβάλει σε μορφή κουπονιού/κωδικού έκπτωσης που θα έχει ισότιμη αξία με το ποσό που καταβλήθηκε αρχικά και θα ισχύει το αργότερο για 30-60 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του/ειδοποίησης των συμμετεχόντων ή άλλη συγκεκριμένη ημερομηνία που θα επικοινωνηθεί, για χρήση έναντι σε κόστος εγγραφής σε επερχόμενες ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ της Attend. Η περίπτωση αυτή δεν δημιουργεί λόγο αποζημίωσης χρηματικό ή/και σε είδος για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο και δεν θα επιδέχεται απαίτησης οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης, ακυρωτικών ή/και επιστροφής του κόστους συμμετοχής χρηματικό ή/και σε είδος ή/και μεταφορά του κόστους συμμετοχής σε μεταγενέστερη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ για οποιονδήποτε λόγο, ούτε θα μπορεί να επεκταθεί η ισχύς του κουπονιού/κωδικού έκπτωσης. Σε περίπτωση που οι διαθέσιμες θέσεις είναι τελικά, για τον οποιονδήποτε λόγο, λιγότερες από τις εγγραφές, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία εγγραφής και θα γίνει επιστροφή χρημάτων στους συμμετέχοντες που θα έχουν ειδοποιηθεί ανάλογα – δεν θα προκύπτει οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση χρηματική ή/και σε είδος.

Σε περίπτωση μή συμπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων, για πολυήμερες ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ θα μετακινηθεί/επαναπρογραμματιστεί ή θα ακυρωθεί κατά την κρίση της Attend και το κόστος συμμετοχής θα επιστραφεί στους προτιθέμενους συμμετέχοντες που το έχουν καταβάλει σε μορφή κουπονιού/κωδικού έκπτωσης που θα έχει ισότιμη αξία με το ποσό που καταβλήθηκε αρχικά και θα ισχύει το αργότερο για 60 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του/ειδοποίησης των συμμετεχόντων ή άλλη συγκεκριμένη ημερομηνία που θα επικοινωνηθεί, για χρήση έναντι σε κόστος εγγραφής σε επερχόμενες ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ της Attend ή επιστροφή χρημάτων. Η περίπτωση αυτή δεν δημιουργεί λόγο αποζημίωσης χρηματικό ή/και σε είδος για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο και δεν θα επιδέχεται απαίτησης οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης, ακυρωτικών ή/και επιστροφής του κόστους συμμετοχής χρηματικό ή/και σε είδος ή/και μεταφορά του κόστους συμμετοχής σε μεταγενέστερη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ για οποιονδήποτε λόγο, ούτε θα μπορεί να επεκταθεί η ισχύς του κουπονιού/κωδικού έκπτωσης. Σε περίπτωση που οι  διαθέσιμες θέσεις είναι τελικά, για τον οποιονδήποτε λόγο, λιγότερες από τις εγγραφές, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία εγγραφής και θα γίνει επιστροφή χρημάτων στους συμμετέχοντες που θα έχουν ειδοποιηθεί ανάλογα – δεν θα προκύπτει οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση χρηματική ή/και σε είδος.

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, στην περίπτωση των μονοήμερων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, μετακίνηση ημερομηνίας ή/και προορισμού ή/και ακύρωση θα γίνει σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες καιρικές συνθήκες ή άλλοι παράγοντες μέχρι και 12 ώρες πριν την ημερομηνία/ώρα έναρξης της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ δεν επιτρέπουν την ασφαλή διεξαγωγή της κατά την κρίση της Attend και το κόστος συμμετοχής, μείον EUR5.- έξοδα διεκπεραίωσης, θα επιστραφεί στους προτιθέμενους συμμετέχοντες που το έχουν καταβάλει σε μορφή κουπονιού/κωδικού έκπτωσης που θα έχει ισότιμη αξία με το ποσό που καταβλήθηκε αρχικά και θα ισχύει το αργότερο για 30-60 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του/ειδοποίησης των συμμετεχόντων ή άλλη συγκεκριμένη ημερομηνία που θα επικοινωνηθεί, για χρήση έναντι σε κόστος εγγραφής σε επερχόμενες ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ της Attend. Σε περίπτωση που εμπεριέχουν διευθετήσεις όπως πχ. επιπρόσθετες ειδικές μεταφορές, φαγητό, άλλες δραστηριότητες, κλπ. θα παρακρατείται από το κόστος συμμετοχής το ανάλογο ποσό κατά περίπτωση, άσχετα αν η υπηρεσία δεν έχει ληφθεί/παρασχεθεί, μια κι όλες οι διευθετήσεις προπληρώνονται. Η περίπτωση αυτή δεν δημιουργεί λόγο αποζημίωσης χρηματικό ή/και σε είδος για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο και δεν θα επιδέχεται απαίτησης οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης, ακυρωτικών ή/και επιστροφής του κόστους συμμετοχής χρηματικό ή/και σε είδος ή/και μεταφορά του κόστους συμμετοχής σε μεταγενέστερη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ για οποιονδήποτε λόγο, ούτε θα μπορεί να επεκταθεί η ισχύς του κουπονιού/κωδικού έκπτωσης.

Όσον αφορά πολυήμερες ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, οι καιρικές συνθήκες δεν αποτελούν λόγο μετακίνησης ή/και ακύρωσης ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. Στην περίπτωση πολυήμερων ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ απλά το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες θα προσαρμόζονται ανάλογα, ακόμη και τουριστικά, αν κριθεί απαραίτητο. Δεν θα καταβάλλεται οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση, σε χρήμα ή είδος για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση που εμπεριέχουν διευθετήσεις όπως πχ. επιπρόσθετες ειδικές μεταφορές, φαγητό, άλλες δραστηριότητες, κλπ. θα παρακρατείται από το κόστος συμμετοχής το ανάλογο ποσό κατά περίπτωση, άσχετα αν η υπηρεσία δεν έχει ληφθεί/παρασχεθεί, μια κι όλες οι διευθετήσεις προπληρώνονται.

Εφόσον οποιαδήποτε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ήδη ‘τρέχει’ (δηλαδή μέχρι και 12 ώρες πριν την ημερομηνία/ώρα έναρξης της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ), το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες της ενδέχεται να τροποποιηθούν ή ν’ ακυρωθούν μερικά ή συνολικά, για οποιονδήποτε λόγο, ιδιαίτερα σε περίπτωση που τα καιρικά φαινόμενα ή άλλοι τεχνικοί ή αστάθμητοι παράγοντες που τυχόν παρουσιαστούν, αποτρέπουν την ασφαλή πρόσβαση ή την διεξαγωγή του προγράμματος της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ όπως έχει σχεδιαστεί. Σε τέτοια περίπτωση το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες θα προσαρμόζονται ανάλογα, ακόμη και τουριστικά αν κριθεί απαραίτητο, και η περιπέτεια/δραστηριότητα/εξόρμηση θα θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί έστω και με διαφορετικό προφίλ κι άρα η υπηρεσία θα έχει ληφθεί/παρασχεθεί. Η περίπτωση αυτή δεν δημιουργεί λόγο αποζημίωσης χρηματικό ή/και σε είδος για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο και δεν θα επιδέχεται απαίτησης οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης, ακυρωτικών ή/και επιστροφής του κόστους συμμετοχής χρηματικό ή/και σε είδος ή/και μεταφορά του κόστους συμμετοχής σε μεταγενέστερη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ για οποιονδήποτε λόγο.

Ακύρωση οποιασδήποτε ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ θα γίνει σε περίπτωση ανωτέρα βίας, απεργιών, θεομηνίας, κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή και σε περίπτωση ταραχών/πολέμου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Σε τέτοια περίπτωση, μια και υπάρχουν προκρατήσεις/προπληρωμές, θα παρακρατείται από κάθε συμμετοχή ποσό ανάλογα με την κάθε περίπτωση, για διαδικαστικούς λόγους και για κάλυψη μη επιστρέψιμων προκαταβολών/προπληρωμών. Η περίπτωση αυτή δεν δημιουργεί λόγο αποζημίωσης χρηματικό ή/και σε είδος για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες για οποιονδήποτε λόγο και δεν θα επιδέχεται απαίτησης οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης, ακυρωτικών ή/και επιστροφής του κόστους συμμετοχής χρηματικό ή/και σε είδος ή/και μεταφορά του κόστους συμμετοχής σε μεταγενέστερη περιπέτεια/δραστηριότητα/εξόρμηση για οποιονδήποτε λόγο.

Σε περίπτωση που ακυρώσει τη συμμετοχή του συμμετέχοντας, για τον οποιονδήποτε λόγο, για μονοήμερες ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη συγκεκριμένη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ισχύουν τα ακόλουθα ακυρωτικά:

 • Ακυρώσεις, για οποιονδήποτε λόγο, που θα ληφθούν με e-mail στοWelcome@attend.comgrμέχρι τα μεσάνυχτα 15 μέρες πριν την ημερομηνία της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ συνεπάγονται επιστροφή 100% του κόστους συμμετοχής που έχει καταβληθεί.
 • Ακυρώσεις, για οποιονδήποτε λόγο, που θα ληφθούν με e-mail στο Welcome@attend.comgrμετά τα μεσάνυχτα 15 μέρες πριν την ημερομηνία της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ και μέχρι τα μεσάνυχτα 7 ημέρες πριν την ημερομηνία της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ συνεπάγονται επιστροφή 50% του κόστους συμμετοχής που έχει καταβληθεί. Υπενθυμίζεται ότι μεταφορά εισιτηρίων σε άλλη περιπέτεια, ή χρήση του κόστους συμμετοχής που καταβλήθηκε για μελλοντική περιπέτεια, δεν είναι δυνατή, μια κι ισχύουν ήδη ακυρωτικά.
 • Ακυρώσεις, για οποιονδήποτε λόγο, που θα ληφθούν με e-mail στο Welcome@attend.com.grμετά τα μεσάνυχτα 7 μέρες πριν την ημερομηνία της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ συνεπάγονται παρακράτηση ολόκληρου του κόστους συμμετοχής που έχει καταβληθεί εκτός αν το αργότερο 5 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ο/η προτιθέμενος/η συμμετέχοντας βρει κατάλληλο αντικαταστάτη/τρια τον/την οποίο/αη Attendθα ελέγξουν και θα εγκρίνουν στη διακριτική τους ευχέρεια και ο/η αντικαταστάτης/τρια θα μπορεί να συμμετέχει μόνο με την εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση της Attend. Υπενθυμίζεται ότι μεταφορά εισιτηρίων σε άλλη περιπέτεια, ή χρήση του κόστους συμμετοχής που καταβλήθηκε για μελλοντική περιπέτεια, δεν είναι δυνατή, μια κι ισχύουν ήδη ακυρωτικά. Μεταφορά εισιτηρίου σε άλλη περιπέτεια/άτομο επιβαρύνεται με €4 για μονοήμερη περιπέτεια.
 • Το κόστος των εισιτηρίων Super Early Bird ή/και οποιασδήποτε Προκαταβολής ΔΕΝ είναι επιστρέψιμο  καθότι η αγορά τους είναι τελική.

Σε περίπτωση που ακυρώσει τη συμμετοχή του συμμετέχοντας, για τον οποιονδήποτε λόγο, για διήμερες ή πολυήμερες ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη συγκεκριμένη ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ισχύουν τα ακόλουθα ακυρωτικά:

 • Ακυρώσεις, για οποιονδήποτε λόγο, που θα ληφθούν με e-mail στο Welcome@attend.com.gr μέχρι τα μεσάνυχτα 30 μέρες πριν την ημερομηνία της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ συνεπάγονται επιστροφή 100% του κόστους συμμετοχής που έχει καταβληθεί, μείον €22 έξοδα διεκπεραίωσης.
 • Ακυρώσεις, για οποιονδήποτε λόγο, που θα ληφθούν με e-mail στο Welcome@attend.com.grμετά τα μεσάνυχτα 30 μέρες πριν την ημερομηνία της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ και μέχρι τα μεσάνυχτα 15 ημέρες πριν την ημερομηνία της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ συνεπάγονται επιστροφή 50% του συνολικού κόστους συμμετοχής ή παρακράτηση 100% τυχόν προκαταβολής που έχει καταβληθεί.
 • Ακυρώσεις, για οποιονδήποτε λόγο, που θα ληφθούν με e-mail στο  Welcome@attend.com.gr μετά τα μεσάνυχτα 15 μέρες πριν την ημερομηνία της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ συνεπάγονται παρακράτηση ολόκληρου του κόστους συμμετοχής που έχει καταβληθεί εκτός αν το αργότερο 5 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ο/η προτιθέμενος/η συμμετέχοντας βρει αντικαταστάτη/τρια τον/την οποίο/α η Attend θα ελέγξουν και θα εγκρίνουν στη διακριτική τους ευχέρεια και ο/η αντικαταστάτης/τρια θα μπορεί να συμμετέχει μόνο με την εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση της Attend. Μεταφορά εισιτηρίου σε άλλη περιπέτεια/άτομο επιβαρύνεται με €25για πολυήμερη περιπέτεια.
 • Το κόστος των εισιτηρίων Super Early Bird ή οποιασδήποτε Προκαταβολής ΔΕΝ είναι επιστρέψιμο  καθότι η αγορά τους είναι τελική.
 • Ο συμμετέχοντας δια της δήλωσης συμμετοχής του, δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων του παρόντος, τους οποίους διάβασε και κατανόησε και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα .  
 • Κάθε συμμετέχων ενημερώνεται για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μέσω της παρεχόμενης «πολιτικής απορρήτου» και συναινεί και με το παρόν  στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (στοιχεία ταυτοποίησης, κατάσταση υγείας, συνήθειες κλπ)  με σκοπό την άρτια παροχή των υπηρεσιών της ATTEND και την ενημέρωσή του στα πλαίσια της εμπορικής – προωθητικής πολιτικής μας, όπως αυτά έχουν λεπτομερώς εκτεθεί και περιγραφή στην «πολιτική απορρήτου», τους όρους της οποίας αποδέχεται πλήρως. Τα δεδομένα αυτά η εταιρία μας θα επεξεργαστεί με ασφάλεια, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία , ο δε συμμετέχων δικαιούται με δήλωσή του στην εταιρία μας να ζητήσει την διακοπή της επεξεργασίας τους και  διαγραφή όλων ή μερικών από αυτά. 
 • Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την αιτία που περιγράφεται στους ανωτέρω όρους και κατά την εκτέλεση της σύμβασης των οργανωμένων δραστηριοτήτων- εκδρομών- περιπετειών, αν η φιλική επίλυσή της καταστεί, έπειτα από κοινή προσπάθεια των μερών ανέφικτη,  αρμόδια για την επίλυσή της ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.